www.what2do.co.il

מקרקעין עליהם זכויות מכוח הסכם עם עמידר - כיצד יחושב מס רכישה?

דרגו את המאמר

מקרקעין עליהם זכויות מכוח הסכם עם עמידר - כיצד יחושב מס רכישה?

מס רכישה בגין מכירת מקרקעין ועליהם זכויות מכוח הסכם עם עמידר


המערערת, חברה העוסקת בנדל"ן, הייתה הבעלים במקרקעין ביחד עם שתי חברות אחרות ביחס של 50%-30%-20%. המקרקעין נרכשו על ידי הבעלים המשותפים בשנת 2002 בסך של כשישה וחצי מיליון שקלים. כשנה לאחר מכן התקשרו הבעלים המשותפים עם חברת עמידר (החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ). לפי הסכם אשר נחתם בין הצדדים היה אמור לקום על המקרקעין מקבץ דיור אשר יועמד לרשות עמידר.


הבעלים המשותפים התחייבו לספק שירותי דיור לתקופה של עשר שנים על פי תנאים שנקבעו בהסכם. במועד כריתת ההסכם עם עמידר, היה ייעוד המקרקעין בעיקרו לבניין ציבורי-מסחרי. במרץ 2005, שנתיים לאחר עריכת ההסכם מול עמידר, שונה ייעוד המקרקעין לאזור מגורים המיועד למקבץ דיור עם מסחר.

 

כחמישה חודשים לאחר מכן רכשה המערערת את זכויותיהם של הבעלים האחרים במקרקעין בסך של כ-3.400,000 שקלים עבור הזכויות במקרקעין ו-2,300,000 שקלים עבור זכויותיהן של החברות הנ"ל לפי ההסכם עם עמידר.


בעקבות עסקה זו, חויבה המערערת בתשלום מס רכישה בגין התמורה הכוללת – הזכויות במקרקעין והזכויות לפי ההסכם. המערערת השיגה על חישוב זה בטענה כי התמורה בגין הזכויות לפי הסכם עמידר נפרדת משווי המקרקעין. לטענתה, לא מדובר בזכויות בנות מיסוי לפי חוק מיסוי מקרקעין ואלו נתונות לשומה לפי פקודת מס הכנסה. מנגד, מנהל מיסוי מקרקעין טען כי ההסכם עם עמידר היווה אפוא חלק משווי המקרקעין והתמורה אשר שולמה בגין רכישת הזכויות לפי ההסכם מהווה חלק מהתמורה בגין המקרקעין כולם.

 

בית המשפט מקבל את עמדת המנהל


ערר אשר הוגש על ידי המערערת לוועדת הערר נדחה. הוועדה קבעה כי שווי מקרקעין בשוק נגזר מהתניות הקיימות בתוכנית הבניין העירוני. במקרה דנן, נקבע כי תוכנית המתאר ייעדה את המקרקעין לבניית מקבץ דיור והתשלום בגין הזכויות מכוח ההסכם עם עמידר קשור במכירת המקרקעין.

 

הוועדה הוסיפה עוד כי המהות האמיתית של העסקה בין המערערת לבין החברות השונות אשר החזיקו בנכס הייתה מכירת מקרקעין אשר עליו מקבץ דיור. הצדדים לעסקת המכר, קבעה הוועדה, ראו בהסכם ובזכויות המקרקעין כ"חטיבה אחת אשר איננה ניתנת להפרדה". כמו כן, הועדה ציינה כי חוק מיסוי מקרקעין חל גם על זכויות אובליגטוריות אשר תכנונן הכלכלי הוא זכות במקרקעין.

 

כיצד מחושב מס רכישה?


סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי רוכש חייב בתשלום מס רכישה בעת מכירת זכות במקרקעין. סעיף 1 לחוק מציב את ההגדרות ל"מקרקעין" ול"זכות במקרקעין". על פי סעיף זה, מקרקעין הינם קרקע בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים אשר מחוברים לקרקע חיבור קבע. זכות במקרקעין, לפי החוק, הינה – בעלות (או חכירה לתקופה של למעלה מ-25 שנים), בין שבדין ובין שביושר, כולל הרשאה להשתמש במקרקעין, אשר ניתן לראות בה מבחינת תוכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור. הרשאה במקרקעי ישראל - אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים.


גובה מס הרכישה בו חב נישום לפי חוק זה נגזר אפוא משווי המכירה. סעיף 17(א) לחוק קובע כי שווי המכירה הינו השווי של הזכות במקרקעין ביום המכירה כאשר היא נקייה מכל שיעבוד אשר מטרתו להבטיח זכות אחרת, משכנתא או חוב. סעיף 1 לחוק קובע גם כיצד יש לקבוע את שווי הזכות במקרקעין.

 

על פי החוק, שוויה של הזכות נגזר מהסכום אשר יש לצפות לו ממכירת הזכות על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, וזאת כל אימת שהמכירות נעשו בכתב והמנהל שוכנע כי התמורה בעד הזכות נקבעה בתום לב ולא הושפעה מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה.

 

למעשה, הכלל הוא כי שווי זכות במקרקעין אשר נמכר מאחד לשני נקבע על פי שווי השוק. התכלית אשר עומדת ברקע הוראה זו היא הרחבת רשת המס ומניעת ניסיונות התחמקות מתשלום מס באמצעות קביעת תמורה מוסכמת אשר איננה משקפת את ערך המקרקעין.


במקרה דנן, המנהל הסכים כי הסכם המכירה הועלה על הכתב והתמורה נקבעה בתום לב ומבלי שהושפעה מיחסים מיוחדים בין הצדדים. עם זאת, המערערת והמשיב היו חלוקים האם יש לחשב את מס הרכישה לפי מלוא התמורה בעסקת המכירה או רק בעבור התמורה שהתקבלה כנגד שווי המקרקעין.


בית המשפט קבע כי הצדק עם המנהל. הלכה פסוקה היא כי עיקרון יסוד בדיני מס הוא שעסקה יש למסות על פי תוכנה ומהותה הכלכלי. דהיינו, תוכנה הכלכלי האמיתי של העסקה. בפסק הדין נקבע כי האבחנה בין התמורה בגין הבעלות לבין התמורה בגין הזכויות על פי הסכם עמידר לא הייתה אלא אבחנה מלאכותית. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.