www.what2do.co.il

עבירת שימוש חורג וסטייה מתכנית או היתר, מה העונש הצפוי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עבירת שימוש חורג וסטייה מתכנית או היתר, מה העונש הצפוי?

שימוש חורג בקרקע או בבניין הוא שימוש למטרה שלא הותר להשתמש בהם לפי תכנית או תקנה החלות עליהם או לפי היתר על פי חוק התכנון והבנייה. כמו לדוגמה שימוש במחסן לצרכי מגורים, שימוש בדירת מגורים כמשרד או שימוש במשרד למטרת גן ילדים. שימוש חורג במקרקעין מהשימוש שהותר בו לפי היתר הבנייה או שימוש החורג מהמטרה שהוגדרה לו בתכנית בניין עיר, מהווה עבירה פלילית חמורה שדינה קנס כספי גבוה ומאסר בפועל.

 

אדם המעוניין לבצע שימוש בנכס לייעוד שונה מהייעוד הקבוע בהיתר או בתכנית בנייה, נדרש לפנות אל הוועדה המקומית ולהגיש בקשה לשימוש חורג מהיתר או בקשה לשימוש חורג. הוועדה המקומית מוסמכת לאשר או לדחות את הבקשה אך אינה מוסמכת לאשר בקשה לשימוש חורג כאשר היא מהווה סטייה ניכרת מתוכנית.

 

סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, מסדיר את הכללים לגבי עבודות טעונות היתר, וקובע כי אדם לא יבנה ולא יתחיל לבנות ללא היתר מהרשות המקומית התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה, הקמת בניין, הריסתו והקמתו שנית, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה.

 

שינוי פנימי הוא כל שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזית, במראה או בשלד של הבניין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשמש גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור. וכן, לא ניתן לבצע ללא היתר כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים אישור כדי להבטיח ביצוע כל תכנית.

 

מהו העונש על שימוש חורג במקרקעין?

 

סעיף 204 לחוק התכנון והבניה קובע את העונש בגין בנייה ללא היתר, ולפיו מי שמבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי החוק צפוי לקנס כספי, מאסר למשך שנתיים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף, מאסר נוסף בן שבוע ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה. מי שמבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטייה מהיתר או מתכנית, צפוי לעונש מאסר למשך שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס לכל יום שבו נמשכת העבירה, לאחר שנמסרה הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

 

מי האחראי לביצוע עבודות הבנייה?

 

סעיף 208 לחוק עוסק בשאלה מי האחראי לביצוע עבודות הבנייה ולשימוש הטעונים היתר, וקובע כי אם בוצעה עבודה או נעשה שימוש במקרקעין בנסיבות ובדרך שיש בהם עבירה לפי סעיף 204, ניתן להאשים את בעל ההיתר לביצוע העבודה או השימוש, את מי שמוטלת עליו חובה להשיג היתר, את בעל המקרקעין בשעת ביצוע העבירה ואת מי שהוחזק כבעלים של המקרקעין בשעת ביצוע העבירה.

 

כאשר מדובר בבעלות משותפת במקרקעין ניתן להאשים בעבירת שימוש במקרקעין וסטייה מתכנית או היתר כל אחד מהשותפים בשעת ביצוע העבירה, את המבצע בפועל של העבודה ואת המשתמש בפועל במקרקעין. האחראי לעבודה או לשימוש יכול להיות האדריכל, המהנדס המתכנן, המהנדס או ההנדסאי האחראים לביצוע, הקבלן הראשי וכן סוכניהם, פרט לעובדים המועסקים על ידם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

תכנון ובניה - מהי בניה ?

החוק קובע כי בעוד שבנייה בתוך הבית פנימה איננה בגדר בנייה המחייבת היתר בנייה – והיא מותרת, הרי שכל בנייה ואף תיקון או שיפוץ הבית מבחוץ – אסורה ... 

תכנון ובנייה - בקשה לביטול כתב אישום

בניגוד לענישה ללא הרשעה כאן מבקש הנאשם כי המאשימה תחזור לחלוטין מכתב האישום נגדו ללא כל סנקציה שהיא ותוך מחיקתה ומשיכתה מביהמ"ש.  

תכנון ובנייה - טענות הגנה

סגרת מרפסת? כבר בנית? הוגש נגדך כתב אישום? איך מתמודדים ... 

תכנון ובניה - בקשה להארכת מועד, דחיית דיון

לעיתים דחייה מוצדקת עניינית בהיות המדובר בהליך מתקדם בהוצאת ההיתר והנאשם מבקש להגיע לדיון הקרוב כשהיתר כבר בידיו.  

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום

הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ... 

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט

ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.  

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית

המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.  

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות

הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית. 

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר 

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?

הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.