www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מושבים וקיבוצים

שכר דירה מבן זוג של חברת קיבוץ אשר מתגורר עם בת זוגו

בית המשפט קבע כי קיבוץ נחשון רשאי לגבות דמי הרשאה מאדם אשר גר עם אשתו, חברת קיבוץ, בדירה בבעלות הקיבוץ...


הפקעת קרקעות ממושב תוכפל למרות חכירה לשלוש שנים בלבד

האם קיבוצים ומושבים יקבלו פיצויים בגין הפקעת קרקעות כמו חוכרי קרקעות לדורות?


תפיסת קרקעות בגין שיקולים ביטחוניים נעשתה כדין - עיסאוויה

בית המשפט העליון קבע כי תפיסת קרקעות מתושבים פלשתינאים בכפר עיסאוויה נעשתה כדין...


קיבוץ עובר הפרטה - זכויות חברי קיבוץ הסובלים מנכות

מהן זכויותיהם של חברי קיבוץ הסובלים מנכות כאשר הקיבוץ עובר תהליך של הפרטה ומעבר לשכר דיפרנציאלי...


בתום הליך הפרטה ישויכו דירות בקיבוצים - פסיקה של בית המשפט העליון

בית המשפט העליון פיזר בפסיקה עקרונית את הערפל סביב הסוגיה העוסקת בדבר מועד העברת נכסי הדיור בקיבוצים הנמצאים בהליכי הפרטה...


חשד למעילה בקיבוץ - שלילת חברות בקיבוץ בטרם הרשעה

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורם של מזכיר קיבוץ ורעייתו בגין שלילת חברותם בקיבוץ לאחר שעלו כנגדם חשדות בדבר מעשים פליליים...


1