www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - בתים משותפים

זכויות בנייה על גג בית משותף, למי הן שייכות?
תקנון הבית המשותף מסדיר את היחסים שבין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם. עם זאת לעיתים אין בו הוראות מדויקות ביחס לזכויות הבנייה על גג הבניין, ולכן נשאלת השאלה האם הן שייכות לכלל בעלי הדירות או אך ורק לבעליה של דירת הגג

המפקח על רישום מקרקעין: מהן סמכויותיו?
סמכויות המפקח על רישום המקרקעין כוללות קבלת החלטות מנהליות ושיפוטיות ביחס לניהול בתים משותפים. המפקח מוסמך להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות בנוגע לזכויות ולחובות הנובעות מתקנון הבית המשותף, אך אין בסמכותו לדון בתביעות על נזק שנגרם לדירה

תביעה נגד שכנים על מטרד ליחיד, מתי ניתן לקבל פיצויים?
מטרד ליחיד בבית משותף יכול לבוא לידי ביטוי בהשמעת מוזיקה רועשת, גרימת לכלוך באזור המשותף ועוד. במקרה שלא ניתן להתמודד עם השכנים בדרך של הידברות, ניתן להגיש תביעה לצו מניעה להפסקת מטרד ליחיד ודרישה לקבלת פיצויים.

תביעה למתן צו עשה לתיקון נזילה, באילו מקרים?
המפקח על בתים משותפים יכול לתת צו עשה, המורה לשכן לטפל בנזילה, כאשר נגרם נזק לדירה כתוצאה מרטיבות בדירתו. על החלטת המפקח ניתן לערער בבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.

שימוש במחסן בבית משותף, מה קובע החוק?
כאשר דייר משתמש במחסן בבניין לצורך מגורים, הוא עושה שימוש אסור ברכוש משותף השייך לכלל הדיירים, מכיוון שהשימוש אינו סביר ומונע מאחרים להשתמש בו.

דמי שימוש ראויים במקרקעין, מתי תוגש תביעה?
כאשר שותף עשה שימוש במקרקעין משותפים, הוא חייב לשלם ליתר השותפים שכר ראוי עבור השימוש, על פי חלקם. זאת כאשר השותף עשה שימוש במקרקעין באופן בלעדי, אשר מנע גם מיתר השותפים לעשות בהם שימוש.

דמי ועד בית: על מי מוטלת חובת התשלום בבית משותף?
כל בעל דירה נדרש לשלם דמי ועד בית בהתאם ליחס שבין שטח רצפת הדירה לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניין, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הבניין.

הסכמת דיירים להרחבת דירה בבית משותף, מה הרוב הדרוש?
בעל נכס בבניין אשר דירתו הורחבה תוך ניצול זכויות הבניה, ייחשב כמי שמסכים להרחבה דומה של דירה אחרת בבית משותף, לפי תיקון 18 לחוק המקרקעין.

מטרדי רעש בבתים משותפים, מה ניתן לעשות?
מטרדי רעש הנובעים מדירות השכנים עלולים לפגוע באיכות החיים של יתר הדיירים, על כן התקנות למניעת מפגעים קובעות כללים ברורים לגבי שימוש במכשירים מרעישים וזיקוקים בשעות מסוימות וטיפול במטרדים הנובעים מבעלי חיים.

תיקון רכוש משותף בבניין, על מי מוטלת האחריות?
בית משותף מנוהל בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של הדיירים ועל פי תקנון הבית. ועד הבית אחראי לטפל באחזקת הרכוש המשותף ולדאוג לתחזוקתו השוטפת.

כיצד מתקבלות החלטות בבית משותף?
החלטות לגבי שימוש וניהול רכוש משותף מתקבלות באסיפה כללית, כאשר נציגות הוועד פועלת על פי ההחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית, ברוב של למעלה ממחצית בעלי הדירות.

סכסוכי שכנים בבית משותף: כיצד למנוע ולפתור סכסוכים?
בעת מגורים בבית משותף, השכנים יכולים להשפיע רבות על שלוות החיים, באמצעות מטרדי רעש ולכלוך, ניצול זכויות בנייה שלא כדין, ניהול עסק פרטי, גידול חיות מחמד ועוד.

פיצויים למקרקעין גובלים בגין ירידת ערך כתוצאה מתוכנית מתאר
מקרקעין גובלים - פיצויים בגין ירידת ערך בעקבות תוכנית מתאר במקרקעין סמוכים...

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
מהי הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל? מהם יתרונותיה עבור האזרח הפשוט? האם ניתן לקבל בעלות על נכסים?

יעוץ משפטי ראשוני - ועד הבית
יעוץ משפטי לוועד הבית - בתים משותפים ...

האם נכס יהיה בית מורכב כאשר יש כניסה נפרדת לאחד הנכסים אך החניון משותף?
מהו בית מורכב? מהי משמעותו של הבית המורכב לעומת הבית המשותף? האם חניון משותף יכול למנוע הכרזה על בית כבית מורכב?

1