www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תכנון ובניה

העירייה פלשה לקרקע פרטית? כך ניתן לקבל פיצויים
הפקעת מקרקעין על ידי רשות מקומית או עירייה מחייבת הסמכה מכוח חוק. עירייה שמחזיקה במקרקעין פרטיים ללא ביצוע הפקעה כדין מבצעת הסגת גבול. כדי לקבל צו פינוי, על בעל הזכויות להוכיח כי הרשות המקומית חרגה מסמכותה ופעלה בניגוד לחוק בהשתלטותה על השטח

הקמת מחסן ללא היתר ברכוש משותף, מה העונש הצפוי?
סעיף 204(א) לחוק התכנון והבניה קובע כי ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין ללא היתר מהווה עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה הוא קנס כספי, מאסר למשך שנתיים, ובעבירה נמשכת, קנס ומאסר נוסף.

איך מגישים התנגדות לבקשות היתר בניה?
כל אדם רשאי להגיש בקשת התנגדות לקבלת היתר בניה, כאשר הנכס שלו עלול להיפגע מהבניה הצפויה או כאשר קיים פוטנציאל לפגיעה כזו. את הבקשה יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

אי קיום צו הריסה, מה העונש הצפוי?
נאשם שלא מקיים את הוראות צו ההריסה במועד שקבע בית המשפט, צפוי לעונש מאסר של שנה אחת ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד, הוא צפוי בנוסף גם לקנס כספי עבור כל יום של עבירה.

הגשת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי, באילו מקרים?
בקשה לביטול צו הריסה מינהלי ניתן להגיש כאשר הבנייה חוקית, כאשר הצו אינו נדרש לצורך מניעת עובדה מוגמרת, או אם נפל פגם בהחלטה להוציא את הצו.

עבירת שימוש חורג וסטייה מתכנית או היתר, מה העונש הצפוי?
שימוש חורג במקרקעין מהשימוש שהותר בו לפי היתר הבנייה או שימוש החורג מהמטרה שהוגדרה לו בתכנית בניין עיר, מהווה עבירה פלילית שדינה קנס כספי גבוה ומאסר בפועל.

בניה ללא היתר, מה הדין הפלילי?
בניה ללא היתר היא עבירה פלילית הכרוכה בקנסות, בצווי הריסה ואף בריצוי מאסר בפועל. עבירות על חוקי התכנון והבניה כוללות בניה ללא היתר או בניגוד להיתר, שימוש במבנה שלא לפי ייעודו, וכל שימוש במבנה שנבנה ללא אישור.

הסדר מקרקעין - מהם השלבים להסדרת זכויות קניין במקרקעין?
הסדר קרקעות הוא הליך שמבצע פקיד הסדר מקרקעין. ההסדר נועד לבצע מיפוי של כל הקרקעות במדינה, קביעת גבולות ושטח של כל חלקה וחלקה וגם לקבוע בעלויות באופן סופי.

צו הריסה ללא הרשעה
מהו צו הריסה ללא הרשעה? מהו האינטרס הציבורי ואימתי הוא גובר על האינטרס האישי? כיצד ניתן להתמודד עם צו הריסה מסוג זה?

אחוזי בניה
אחוזי בנייה נקבעים בתוכנית בניין ערים ומשתנים בהתאם לאזור ולאתר. לדוגמא, יתכנו שני מגרשים בני דונם אחד באזורים שונים אשר לגביהם יהיו אחוזי הבנייה שונים...

צו הריסה מנהלי, מורה נבוכים ...
באלו מקרים ניתן לבטל צו הריסה מנהלי ... מאמרים, פסיקה ועורכי דין בתחום.

הפקעת מקרקעין ופיצויים, אימתי?
הפקעת מקרקעין ע"י רשות שלטונית מהווה פגיעה קשה בזכות לקניין. כיצד מקבל בעל הקרקע פיצויים? מה נדרש להוכיח בתביעת הפיצויים ועוד ... פסקי דין, מאמרים ופנייה אל עורכי דין באתר.

מה אומר חוק התכנון והבניה על הפקעות מגרשים ושטחים?
הועדה המקומית רשאית, בכל עת לאחר תחילת תקפה של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת, להפקיע מקרקעין בתחום התכנית, כשהפקעתם דרושה, לדעת הועדה המחוזית, למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית האמורה

עבודות טעונות היתר, שימוש חורג ומתי נקבל הקלות
לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר

חלוקת או איחוד מגרשים, קרקעות
הופקדה תכנית לחלוקה חדשה, יעביר יושב-ראש מוסד התכנון שהפקיד את התכנית העתק ממנה ללשכת רישום המקרקעין הנוגעת בדבר, ורשם המקרקעין ירשום הערה על יד כל חלקה רשומה העשויה להיפגע על ידי התכנית.

תכנית מתאר ארצית, מחוזית, מקומית
המועצה הארצית רשאית להורות על עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקים חלקים לפי שטחים שונים של המדינה או לפי הענינים שהם נושא התכנית, ודין כל חלק כאמור כדין תכנית המיתאר הארצית.

נוסח רשמי: חוק התכנון והבניה

ענישה וצו מנהלי בעבירות תכנון ובניה
מידע אודות הסדר טיעון, פריסת קנס, צווים מנהליים - צו הריסה, צו הפסקה מנהלי ועוד

תכנון ובניה - ייצוג ע"י עורך דין - בית משפט
ייצוגך ע"י עו"ד פוטר אותך בדר"כ מהצורך בהופעה ונהוג (הגם שהדבר תלוי בשופט) בנוסף ליפוי כח מחתימך על בקשה לשפיטה בהעדר.

תכנון ובנייה - תלונת אזרח על מפגע חורג, כתב אישום
הלשנות – מה לעשות, הן המקור, בהרבה מיקרים להגשת כ. אישום. הפקחים מידגמית, ביקורות, בהעדר כח אדם אינם מסוגלים לראות הכל ...