www.what2do.co.il

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

דרגו את המאמר

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

במסגרת החלטה 1181 של מינהל מקרקעי ישראל, אושר בנובמבר 2010 הנוהל המעודכן בנוגע להשגה על שומות במקרקעין. מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות.

  

מטרתו של הנוהל המעודכן הינה לקבוע שורה של כללים אחידים לשם טיפול בהשגות על שומות המנהל ועיון חוזר בהן. הנוהל אינו נוגע לשומות אשר נערכו על פיצויי הפקעה. יצוין כי אין הפרדה מוחלטת בין שני הגופים אך מדובר בהחלט בתחילתם של שינויים מבניים בין הגוף הדן בהשגות ובערעורים לבין הגוף העורך את השומות. הנוהל המעודכן מורכב אפוא משני הליכים – בקשה לעיון חוזר בשומה, והשגה על החלטת השמאי הממשלתי.


בקשה לעיון חוזר בשומה


בקשה לעיון חוזר בשומה נדונה בפני שמאי באגף שומת מקרקעין וזאת בתנאי שלא היו הם מעורבים בהליך ביצוע השומה. הבקשה צריכה להיות מוגשת עד 30 ימים לאחר המצאת השומה. יש לצרף לבקשה הצהרת המבקש כי ידוע לו שאין הבקשה מוגבלת וייתכן והיא תחרוג מגבולותיה של המחלוקת וקבלה אשר מעידה על כך שהאגרה שולמה כנדרש. כמו כן, יצורפו מסמכים רלבנטיים אשר תומכים בטיעוני הבקשה לרבות שומת מקרקעין מטעמו של המבקש אשר נערכה על ידי שמאי.


השגה על החלטת השמאי הממשלתי


השגה על החלטת השמאי הממשלתי תידון בפני ועדת השגות. יו"ר הועדה הינו משפטן אשר כשיר להתמנות כשופט, השמאי הממשלתי (או סגנו), ושמאי מכריע (שהינו שמאי פרטי מתוך רשימה בת 20 שמאים שנערכה לאחרונה). יו"ר הועדה והשמאי הממשלתי ממונים על ידי שר המשפטים ואילו השמאי המכריע ממונה על ידי יו"ר מועצת השמאים.

 

השגה על ההחלטה לבקשה בעיון חוזר צריכה להיות מוגשת בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה בבקשה לעיון חוזר או בשומה המיוחדת. לבקשה יצורפו קבלה על תשלום האגרה וכך מסמכים רלבנטיים לרבות שומת מקרקעין אשר נערכה על ידי שמאי.


ועדת ההשגות איננה כפופה לדיני הראיות אשר מקובלים בבתי המשפט. הועדה אמורה לקבל החלטה מהירה וצודקת והדיונים אמורים להתנהל ביעילות ולהסתיים בתוך חודשיים עד שלושה. על פי רוב, הוועדה לא תזמן לעדות את הצדדים ותקבל החלטתה על בסיס חומר בכתב. 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.