www.what2do.co.il

שומת מס רכישה, כיצד מעריכים מה שוויה של הזכות שנרכשה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

שומת מס רכישה, כיצד מעריכים מה שוויה של הזכות שנרכשה?

כל אדם שרוכש זכות במקרקעין מחויב לשלם מס רכישה למדינה בהתאם לגובה השומה. לצורך תשלום המס יש לקבוע מה שוויה של הזכות שנרכשה, כלומר לבצע שומה. פירוש המילה השומה הוא הערכה או אומדן לערכו של דבר, כאשר שומת מס רכישה קובעת את סכום מס רכישה שעל הרוכש לשלם בגין עסקת נדל"ן.

 

מס רכישה הוא מס המשולם למדינה על ידי מי שרוכש של זכות במקרקעין. סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מגדיר מהי זכות במקרקעין, וקובע כי היא בעלות, או חכירה מעל 25 שנים, בין אם בדין ובין אם ביושר, או הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כאילו היא מתן בעלות או חכירה לתקופת ההרשאה. כאשר מדובר במקרקעי ישראל זכות במקרקעין נחשבת גם אם ניתנה ההרשאה לתקופה קצרה יותר מ- 25 שנים.

 

שומה לצורך תשלום מס

 

בהתאם לסעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), כל מי שרוכש זכות במקרקעין מחויב בתשלום מס רכישה, המחושב לפי שווי עסקת המכר, ושיעוריו מתעדכנים אחת לשנה. שומת מס רכישה מתבצעת מול משרדי מיסוי המקרקעין ברשות המיסים, בהתאם למיקום הנכס שנרכש.

 

ישנן שתי דרכים לבצע שומה לצורך תשלום המס, האחת, שומה עצמית של רוכש הנכס והשנייה, שומה לפי מיטב השפיטה. בתוך שמונה חודשים ממועד הגשת ההצהרה, לפי השומה העצמית או לפי מיטב שפיטה, יעריך מנהל מס מקרקעין, באמצעות מפקחי שומת מיסוי מקרקעין במשרדים האזוריים, את שוויה של הזכות במס רכישה.

 

שומה עצמית של הרוכש

 

אדם הרוכש זכות במקרקעין חייב למסור הצהרה על הרכישה. במסגרת ההצהרה, נדרש הרוכש לציין את נתוני השווי לצורך מס רכישה, את שיעורי המס ואת סכום המס לתשלום. הצהרה זו נחשבת לשומה עצמית של הרוכש.

 

המנהל רשאי לקבל או לחלוק על השומה העצמית של הרוכש, ובתוך 20 ימים ממועד הגשת ההצהרה, המנהל ישלח הודעה לרוכש בדבר סכום המס שהוא חייב בו על פי הצהרתו. דין ההודעה כדין שומה שנמסרה לגביה הודעת שומה לפי סעיף 86 לחוק. הרוכש נדרש לשלם את המס על פי שומתו העצמית בתוך 60 יום מתאריך העסקה.

 

שומה לפי מיטב השפיטה

 

סעיף 78 קובע כי בעת מסירת הצהרה על מכירת זכות במקרקעין מתקיימת סמכות המנהל לקבוע את שומת המס, כלומר המנהל רשאי לבצע בעצמו או באמצעות מפקחי שומת מיסוי מקרקעין במשרדים האזוריים, הערכה לגבי הזכות שנרכשה על סמך הנתונים שנמסרו על ידי הרוכש, או לאור שיקול דעתו בהתאם לנתונים הנמצאים בידיו, זאת אם הרוכש לא הצהיר בזמן על נתוני העסקה.

 

בטרם מתקבלת החלטה לגבי גובה השומה, מחויב המנהל להזמין את הרוכש, ואף עליו לפרט את החלטתו בפני הרוכש לגבי מרכיבי השומה ואת סכום המס לתשלום. במקרה שלא נמסרה למנהל הצהרה במועד שנקבע בחוק, רשאי המנהל לדרוש את מסירת ההצהרה, ומשלא נענה, הוא רשאי לשום את מרכיבי השומה ואת סכום המס בהתאם לנתונים המצויים ברשותו. במקרה ששומת המנהל גבוהה מהשומה העצמית, הרוכש נדרש לשלם את הפרש המס בתוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעת השומה.

 

השגה על הודעת שומה

 

רוכש שקיבל הודעת שומה מהמנהל והוא אינו מסכים עם החלטתו, יכול להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה, באמצעות טופס 7013. הרוכש נדרש לפרט ולנמק בטופס, מהו הסכום השנוי במחלוקת ודרך חישובו.

 

בתוך שמונה חודשים מיום שהוגשה ההשגה, יזמן המנהל את הרוכש לדיון בהשגה וישיב לו את החלטתו באופן מנומק בתוך שנה מיום שקיבל את הודעת ההשגה, או בתוך חודש ימים מהמועד שבו אישר כי הרוכש המציא את כל המסמכים והפרטים שיש להמציאם, לפי המועד המאוחר יותר. במקרה שהמנהל לא השיב במהלך תקופה זו, תיחשב ההשגה כאילו התקבלה.

 

רוכש אשר חש מקופח כתוצאה מהחלטת המנהל בדבר ההשגה, יכול להגיש ערר לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים מיום שהגיעה לידיו ההחלטה. כמו כן, על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בבעיה משפטית בלבד לבית המשפט העליון בהתאם לסעיף 90 לחוק, בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה.

 

באילו מקרים ניתן לתקן את סכום השומה?

 

ניתן לתקן את סכום השומה בתוך ארבע שנים מיום שנקבעה, במקרה שנתגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות למנהל בעת קביעתה, אשר עשויות לחייב במס או לשנות את הסכום, או כאשר נמסרה הצהרה שגויה, או נתגלתה טעות בשומה לאחר שנקבעה.

 

בקשה לתיקון שומה, ביוזמת המנהל או בעקבות פנייתו של הרוכש ששילם מס, יש להגיש על גבי טופס 7085, בצירוף הסבר על מהות הבקשה ומסמכים רלוונטיים התומכים בה, ובנוסף יש לציין את סכום המס שאינו שנוי במחלוקת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.