www.what2do.co.il

קנס על מס רכישה, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

קנס על מס רכישה, באילו מקרים?

מס רכישה משולם עבור המדינה על ידי מי שרוכש זכות במקרקעין, אלא עם הרוכש זכאי לפטור ממס רכישה. על פי סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), כל מי רוכש זכות במקרקעין מחויב לשלם מס רכישה למדינה עבור ביצוע העסקה. אי תשלום מס רכישה במועד הקבוע בחוק עלול לגרור קנסות על פיגור בתשלום, אי הגשת הודעה, אי הגשת הצהרה, קנס גרעון וקנס מינהלי.

 

כיצד מחושב מס רכישה?

 

מס רכישה מחושב לפי שווי עסקת המכר, ואחת לשנה שיעורי המס מתעדכנים. שיעורי המס משתנים לגבי דירת מגורים המוגדרת כדירה יחידה, לרבות דירה של משפרי דיור, דירות נוספות מעבר לדירה המוגדרת כיחידה, זכויות במקרקעין שאינם מיועדים למגורים כמו נדל"ן מסחרי, מגרש חקלאי וכדומה. ברכישת חלק מדירה יחושב המס על פי שווי הדירה בשלמותה, ותוצאת החישוב תוכפל בחלק הנרכש.

 

פטור והקלות במס רכישה

 

בתנאים מסוימים ניתן לקבל פטורים והקלות בתשלום מס הרכישה תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), כמו במקרה של מכירת זכויות מקרקעין בדירת מגורים מאדם לבן זוג שגר עמו, וכן זכאות להנחה במס רכישה לנכים, אשר נקבעו להם אחוזי נכות על ידי המוסד לביטוח, וכן הקלות במס רכישה לניצולי שואה, עולים חדשים, בני משפחות שכולות ועוד.

 

אי תשלום מס רכישה בזמן

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), קובע סוגי קנסות העשויים להיות מוטלים על רוכש זכות במקרקעין שמחויב במס רכישה ולא שילם במועד הקבוע, או לא פעל על פי התקנות המוסכמות. כך שעל כל סכום שיש לשלם על פי החוק ולא שולם במועד, יתווסף קנס בשיעור של 0.2% לכל שבוע של פיגור.

 

אי הצהרה ודיווח על עסקה

 

לפי סעיף 73(ג). לחוק מיסוי מקרקעין, אדם הרוכש זכות במקרקעין נדרש להגיש למנהל מיסוי מקרקעין, הצהרה ודיווח על העסקה בתוך 30 יום מיום ביצוע עסקת הרכישה. הצהרה הכוללת פרטים של העסקה ופרטי הזכות הנרכשת, סך התמורה המשולמת לפי חוזה בעד רכישת הזכות, סך המס המגיע ואופן חישובו, וזכאות לפטור מס רכישה אם קיים פטור. רוכש שלא הגיש הצהרה במועד החוקי, יחויב בקנס בסך של 250 שקלים עבור כל שבועיים של פיגור בתשלום.

 

לאחר ביצוע הדיווח יקבל הרוכש ממיסוי מקרקעין הודעה על קליטת ההצהרה ושובר לתשלום מס רכישה לפי השומה העצמית שאותה הגיש הרוכש, שומת מס רכישה ושובר מותנה לתשלום המופנה לטאבו אם יש חיוב, או אישור לטאבו במצב של פטור מלא.

 

רוכש שלא הגיש הודעה, על כך שהתנאי לדחיית תשלום המס חדל להתקיים, במועד החוקי, יחויב בקנס בסכום של 200 שקלים עבור כל שבועיים של פיגור. עם זאת, המנהל רשאי לפטור מתשלום קנסות על אי הצהרה במועד ועל אי תשלום במועד אם סבר כי ישנה עילה מוצדקת לכך.

 

מהו קנס גרעון?

 

בעסקת מכירה שלגביה שולם מס ונקבע לגביו גרעון, שהוא ההפרש בין המס שצריך לשלם בפועל לבין המס שחושב על פי ההצהרה, והגרעון עולה על 50% מהמס המגיע במכירה או בפעולה, ולמנהל יש טעמים סבירים להאמין כי הגרעון נובע מהתרשלות של המוכר, או באי מסירת הצהרה ללא הצדק סביר, יתווסף לסכום המס המגיע על המכירה, קנס השווה ל 15% מסכום הגרעון.

 

אם המנהל סבר כי הגרעון נוצר במזיד ומתוך כוונה להתחמק מתשלום המס, יתווסף לסכום המס קנס השווה ל 30% מסכום הגרעון. כמו כן, המנהל רשאי לפטור את הרוכש מתשלום הקנס אם ראה סיבה מספקת לכך, ואף ניתן במידת הצורך להוסיף על הקנס הפרשי הצמדה וריבית.

 

מתי יוטל קנס מינהלי?

 

איחור בהגשת הצהרה על עסקת מכר או פעולה באיגוד מקרקעין עלולה להיחשב כעבירה מינהלית הכפופה לקנס מינהלי, בשיעור 5% מהמס המגיע במקרה של חבות במס, או 0.2% משווי הזכות שנמכרה ועד 26,100 שקלים במקרה שהמאחר פטור ממס.

 

לפיכך, רוכש זכות במקרקעין שנדרש, על פי חוק, לשאת בתשלום מס רכישה ובלא סיבה מוצדקת, לא מסר במועד הצהרה, נדרש לשלם קנס מנהלי בשיעור של 5% מהמס המגיע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה ועד ליום מסירתה.

 

רוכש שזכאי לפטור ממס רכישה, ובלא סיבה מספקת, לא מסר במועד הצהרה, צפוי לקנס בשיעור של 0.2 אחוזים מהסכום, משווי הזכות שנמכרה בתוספת ריבית והצמדה. הטלת קנס תיעשה רק לאחר זכות שימוע, על כן רוכש שהוטל עליו קנס מינהלי, יכול לא לשלם את הקנס ולהודיע למשרד האזורי בתוך חודש ימים על בקשתו להישפט. ואולם במקרים חמורים, ניתן יהיה להגיש כתב אישום במקום להטיל קנס מינהלי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מי זכאי לפטור ממס שבח בעת מכירת דירה, בית או נכס

מוכר דירת מגורים מזכה, אשר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס בארבע השנים האחרונות לפני מכירת הדירה הנוכחית, זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת המכירה...  

חוק המכר (דירות) 1973

הנוסח המלא - חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973  

מס רכישה, מהו?

מהו מס רכישה? מהו המס על רכישת דירה שנייה? האם יש לשלם מס רכישה בעבור דירה שנתקבלה במתנה? כיצד ניתן להעריך בעצמך את שווי הדירה? 

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?

האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור? 

האם מס שבח על נכס שהועבר בין בני משפחה?

העברת בעלות על מקרקעין דורשת תשלום מיסים שונים כגון מס שבח. בדרך כלל, העברת נכס במקרקעין פטורה מתשלום מס שבח כל אימת שבמשך ארבע השנים שקדמו לה לא הועברו מקרקעין נוספים על ידי הנותן... 

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

משמעותו של חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה

מהו חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) הוראת שעה? מהן מטרות הוראת השעה? 

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן

מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות... 

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין

מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו? 

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?

האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה? 

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן

בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.