www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מיסוי מקרקעין

מס שבח על מגרש, מה צריך לשלם בעת מכירת קרקע?
שבח ממכירת מגרש חייב במס שבח לפי השיעורים הרגילים, לכן בעת מכירת מגרש, המוכר מחויב לשלם מס שבח בגין המכירה, ששיעורו יכול להגיע עד ל- 50% מעליית ערך הקרקע ממועד רכישתה.

דירת מגורים מזכה, מהי המשמעות?
דירת מגורים מזכה מוגדרת כדירה שלא מהווה מלאי עסקי מבחינת מס הכנסה, אשר בנייתה הסתיימה והיא בבעלות יחיד ואף שימשה למגורים מאז הרכישה ועד המכירה.

כיצד מגישים חובת הצהרה על מכירת ורכישת זכות במקרקעין?
מוכר או רוכש זכות במקרקעין חייב להגיש הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין, במועד החוקי על גבי טפסים שנקבעו לכך. איחור במועד ההגשה יגרור חיוב בקנס ואף דיווח חלקי לא ייחשב כהצהרה ויעכב את הטיפול בשומה.

שומת מס רכישה, כיצד מעריכים מה שוויה של הזכות שנרכשה?
ישנן שתי דרכים לבצע הערכה לצורך תשלום מס רכישה, האחת, שומה עצמית של הרוכש והשנייה, שומה לפי מיטב השפיטה באמצעות מפקחי שומת מיסוי מקרקעין.

קנס על מס רכישה, באילו מקרים?
אי תשלום מס רכישה במועד הקבוע בחוק עלול לגרור קנסות על פיגור בתשלום, אי הגשת הודעה, אי הגשת הצהרה, קנס גרעון וקנס מינהלי.

תקנות מס רכישה במסגרת העברה ללא תמורה
תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי במסגרת העברת דירת מגורים במתנה וללא תמורה מיחיד לקרוב או לקרובי משפחתו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

חוק מיסוי דירה שלישית, מה זה אומר?
החל משנת 2017, ישלמו בעלי שלוש דירות ומעלה מס על ריבוי נכסים, כך כל מי שיש בידו כל זכות בעלות בדירה שלישית, ישלם מס שנתי שנע בין 12,000 שקלים עד 18,000 שקלים עבור כל דירה נוספת.

הנחה בארנונה לסטודנטים ולבעלי הכנסה נמוכה, כיצד לממש את הזכות?
סטודנטים ובעלי הכנסה נמוכה, עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה, בתנאי שהם עומדים בכללים שהציבה הרשות המקומית שבה הם מתגוררים.

מס רכישה על דירה שניה בירושה
קבלת דירה בירושה אינה מהווה מכירת מקרקעין כהגדרתה בחוק, אולם מכירת דירה שניה בירושה מחויבת במס רכישה, אלא אם המוכר בעל פטור מתאים ממס.

היטל תיעול: מהו היטל תיעול ואיך מחשבים אותו?
היטל תיעול הוא מס עירוני למימון הנחת תעלות ניקוז מי גשמים. שיעורו של ההיטל מחושב בדרך כלל באופן יחסי לשטח הקרקע המצוי בבעלותו של בעל הנכס או לשטח המבנה שלו.

אגרת מים: איך מחשבים חשבון מים?
אגרת מים מוטלת מכוח חוק המים ומתוקף תקנות המים. בתקנות נקבעו תעריפי מים אחידים לגביית אגרה לאספקה, אשר יש לשלם אחת לחודש, בהתאם לסוג השימוש.

היטל סלילת כבישים ומדרכות: מהו שיעורו של היטל סלילה?
היטל סלילה מוטל על בעלי בניינים וקרקעות בגין תשתית הכביש והמדרכה הגובלים בנכס. ההיטל נגבה על ידי הרשות המקומית בעת ביצוע עבודות סלילה של כבישים ומדרכות, או בעת בנייה חדשה או תוספת לבנייה קיימת.

מהו היטל ביוב וכיצד נקבע שיעור התשלום עבורו?
היטל ביוב הוא מס מוניציפלי, המהווה תשלום חובה עבור רשות מקומית ותאגידי המים והביוב, שנדרש מבעל נכס או מחוכר לדורות, ונועד לממן הנחה של תשתית לניקוז ביוב.

היטל השבחה: מתי יש לשלם היטל השבחה?
היטל השבחה הוא מס שמטילה הוועדה המקומית על בעל מקרקעין או חוכר לדורות עקב שינוי תכנית המתאר מקומית, שהובילה לעליית ערך המקרקעין, בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

שיטת המיסוי החדשה בעסקאות נדל"ן
בעקבות רפורמת המיסוי בעסקאות נדלן, כל מי שבידו שתי דירות מגורים ומעלה, וברצונו למכור אחת מהן נדרש לשלם מס שבח במכירה, למעט במקרים חריגים כמו דירות שנתקבלו בירושה בתנאים מסוימים.

השגה על שומות מקרקעין - הנוהל המעודכן
מקורו של הנוהל בהחלטה 1181 אשר הצביעה על הצורך שיש בהפרדה בין הגוף אשר אמור לדון בהשגות וערעורים על השומות, לבין הגוף אשר עורך את השומות...

הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין
מהי הרפורמה בהליכי שומה וגבייה בעסקאות מקרקעין? מהו ניכוי מס במקור? מהם המכשולים הנובעים מרפורמה זו?

פטור ממס שבח - ירושה
האם יש לשלם מס שבח על דירה העוברת בירושה? האם ניתן לקבל פטור בעניין זה? מהם הסייגים לפטור במסגרת ירושה?

חוב ארנונה, התיישנות - אימתי?
האם עירייה רשאית לפעול לגביית חוב ארנונה עתיק? אימתי מתיישן חוב ארנונה?

העברת בעלות בדירה בין קרובים - מס רכישה?
האם העברת בעלות בדירה בין קרובים חייבת במס רכישה? כיצד משפיעה עובדת מגורים בדירה בעת העברת הבעלות? מה עם ידועים בציבור?