www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ליקויי בניה ותביעות קבלן

תביעה כספית בגין נזקי הצפה, מתי ניתן לתבוע פיצויים?

בעל דירת קרקע בכפר בצפון, פנה אל בית משפט השלום בעכו, והגיש תביעה כספית לפיצויים בגין הנזק שנגרם לו עקב הצפת דירתו במי ביוב, נגד תאגיד המים והביוב והמועצה המקומית. 


פיצוץ צינור מים ראשי בבניין מגורים, מי משלם?

רוכשי דירות בבניין מגורים בחולון, פנו אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגישו תביעה כספית נגד חברת הבנייה, בגין ליקויי בנייה שונים, נזקי פיצוץ צינור מים ראשי ונזקי הצפה עקב כך. 


האם הרוכשים זכאים לפיצויים בגין ליקויי בנייה שהתגלו כשש שנים לאחר המסירה?

כשש שנים לאחר מועד מסירת הדירה, הרוכשים פנו אל המוכרת בגין ליקויים שנותרו בדירתם, ולאחר שבוצעו עבודות תיקונים לא מקצועיות, הפגמים חזרו.  


האם הקבלן השלים את כל התיקונים בבית שמכר?

חודשים ספורים לאחר שקיבלו את החזקה בבית גילו הרוכשים כי קיימים ליקויי רטיבות ונזילות ממרבית החלונות וליקוי יסודי במערכת הביוב, הם פנו אל הקבלן בדרישה לתקן את הליקויים אך הוא התעלם מהם.  


הרוכשים תבעו פיצויים מהקבלן עקב ליקויי בנייה בדירתם חדשה

לאחר שהתובעים קיבלו את החזקה בדירה החדשה באילת ועברו להתגורר בה, הם גילו ליקויי בנייה רבים, ולמרות שפנו אל הקבלן בבקשה לתקן את הליקויים, הם לא נענו ולכן הגישו נגדו תביעה בבית משפט.  


האם הקבלן נדרש לפצות את הלקוח בגין ליקויי בניה?

קבלן שיפוצים הגיש תביעה נגד מזמיני עבודה בגין יתרת התמורה החוזית ופיצויים בגין מניעת רווח והפסד רווח מעבודה אחרת. מנגד טענו הלקוחות כי הקבלן לא השלים את העבודה ואף נותרו ליקויי בניה, על כן עתרו לקזז את עלות התיקונים מהחוב.  


האם הרוכשים זכאים לפיצויים מהקבלן בגין ירידת ערך הדירה?

הרוכשים הגישו תביעה לפיצויים נגד הקבלן ממנו רכשו את הדירה, בטענה כי הדירה נמסרה באיחור, ונמצאו ליקויי בניה רבים, אשר הורידו את ערך הדירה.  


האם הקונים זכאים לפיצויים עקב ליקויי בנייה בדירה החדשה?

כאשר הקונים נכנסו לדירתם החדשה בנתיבות, הם גילו בה ליקויים רבים, המוערכים בסך של 141,000 שקלים. לטענתם חברת הקבלן התעלמה מבקשתם לביצוע התיקונים, על כן הגישו תביעה לפיצויים.


האם חברת הקבלן תפצה את הקונים בשל איחור במסירת הבית וליקויים בבניה?

התובעים רכשו בית דו קומתי ביישוב בית חורון, ובעקבות איחור במסירה וליקויי בניה רבים הכוללים רטיבות וכשלים באיטום ובניקוז, הם הגישו תביעה לפיצויים כנגד חברה קבלנית, ודרשו בנוסף גם פיצוי בגין עוגמת נפש ושיפוי על הוצאותיהם. 


הקבלן דחה את הבקשות החוזרות לתיקון הליקויים בדירה החדשה

רוכשי דירה חדשה ברמלה גילו ליקויים רבים ופנו לקבלן שיתקן אותם, בהתאם להסכם שנחתם ביניהם. הקבלן דחה פעם אחר פעם את הפניות, עד שהוגשה נגדו תביעה לפיצויים בבית המשפט.  


הקבלן התבקש לפצל את שטח הדירה לשתי יחידות דיור, אך לא עמד בתנאי ההסכם

בעל דירה ביקש לבנות על שטחה שתי יחידות דיור נפרדות, במטרה להשכיר אותן. מאחר וקבלן הבנייה לא עמד בתנאי ההסכם ובדירה נמצאו ליקויים רבים, בעל הדירה הגיש נגדו תביעה.  


מי אחראי לתשלום עבור ביצוע חיפוי לקירות החיצוניים של הבית?

הקונים שרכשו דירה חדשה מצאו בה ליקויי רטיבות. בעקבות החלפת הריצוף באמבטיה וחיפוי הקירות החיצוניים, פנו לבית משפט, בשל אי הסכמה לגבי תשלום העלויות.  


האם הסכם הקומבינציה עם חברת הקבלן יבוטל, בשל איחור בתשלום?

חברת הקבלן הוסיפה חדר בדירה והגדילה את שטחה, לאחר חתימת ההסכם ודרשה מהדייר תמורה נוספת. לאחר שבית המשפט קבע כי אין מקום לתשלום נוסף, היא חפשה סיבה לביטול ההסכם. 


הקונים גילו כי בדירתם מצויים לקויים רבים ותבעו את הקבלן

בעלי דירת מגורים בנתניה, הגישו תביעה כספית בסך 170,000 שקלים, כנגד הקבלן שעסק בבניית הבית המשותף, בעקבות ליקויי בנייה. התובעים דרשו פיצוי בגין ירידת ערך הדירה ועוגמת הנפש.


סירוב למתן זכות התיקון לחברה קבלנית ופיצוי כספי בגין ליקויי בניה

חברה קבלנית תשלם פיצוי כספי בגין ליקויי בניה בשיעור עלות התיקונים אם הם היו מבוצעים על ידה...


לקוח ישלם לקבלן בגין עבודות בנייה שבוצעו בניגוד לחוק

מעוולה בת עוולה לא תצמח עילת תביעה - תשלום לקבלן בעבור עבודות בניגוד לחוקי הבניה...


ליקויי בנייה וזכות הקבלן לתקן אי התאמה

סעיף 4ב' לחוק המכר, התשל"ה-1975 קובע כי במידה ורוכש דירה מגלה אי התאמה או אי התאמה יסודית אשר ניתנת לתיקון, מוטל עליו להעניק למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה...


פיצויים בגין עוגמת נפש בעקבות ליקויי רטיבות שהתגלו לאחר בדק בית

חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 קובע כי אין משמעות למועד בניית הדירה כמועד הקובע לעניין בדק הבית או האחריות. המועד הרלבנטי במקרים אלו הינו מועד מסירת הדירה...


פיצויים בעקבות ליקויי בניה משנות ה-80

אחד הסיוטים הגדולים ביותר מהם חוששים רוכשי דירות הוא ליקויי בניה אשר יתגלו במועד מאוחר יותר. לעיתים, ליקויים אלו מתגלים בחלוף זמן מקבלת הנכס ואף לאחר הוצאה של מיליוני שקלים


תביעה נגד חברה קבלנית בגין מסירת דירות שלא לפי הגודל

האם דיירים זכאים לפיצויים מחברה קבלנית בגין דירות שנמסרו קטנות ממה שהובטח? כיצד יש לחשב שטח דירה?


1  2  לעמוד הבא    >>