www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - חוזה שכירות

סילוק דייר בשכירות מוגנת בשל ביצוע עבירה, מה קובע החוק?
מטרותיו של חוק הגנת הדייר היו להעניק לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך אפשרות לקבל קורת גג קבועה למשך כל חייהם ולהגן עליהם מפני מחירי השכירות הגבוהים. לכן, את השכירות המוגנת ניתן להפסיק רק בנסיבות חריגות ומצומצמות.

פינוי מושכר בעילת נטישה עקב אשפוז במוסד סיעודי, מה קובע החוק?
דייר מוגן נדרש לפעול בהתאם לתנאי הסכם השכירות והחוק, עליו לקיים את מטרת השכירות שלשמה שכר את הנכס ואסור לו לנטוש אותו אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו.

החלפת מנעול בדירה שכורה ללא הודעה מוקדמת
המשכיר חייב לאפשר לשוכר להשתמש בדירה במשך תקופת השכירות לפי המוסכם במסגרת חוזה שנערך בין הצדדים ללא הפרעה מצדו ועליו לבקש רשות מהשוכר כדי להיכנס למושכר.

מכירת זכות דיירות מוגנת, מהם התנאים?
זכות דיירות מוגנת היא נכס שניתן למכירה. דייר מוגן רשאי להציע את זכותו למכירה בשוק החופשי בתמורה לתשלום דמי מפתח בשווי של כ- 60% מערך הנכס.

נזקים שנותרו בדירה בתום תקופת השכירות, האם המשכיר זכאי לפיצויים?
השוכר אחראי לתקן כל ליקוי בדירה שכורה, לרבות פגם, שנגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה, ועליו לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם קל ערך, בתום תקופת השכירות, אלא אם הצדדים הסכימו אחרת בחוזה.

מי אחראי לתקן דוד חשמל בדירה שכורה?
האחריות לתקן ליקויים או פגמים בדירה שכורה מתחלקת בין המשכיר לשוכר, כך שהמשכיר נדרש לתקן ליקויים שלא נגרמו כתוצאה משימוש בלתי סביר ושאינם מאפשרים להמשיך להתגורר בדירה באופן סביר.

בקשת רשות לחילופי דיירים במושכר, מהם התנאים?
כאשר בעל הנכס והדייר המבקש לעזוב ולקבל החזר על דמי מפתח לא הגיעו להסכמה בדבר הדייר המוצע, רשאי השוכר לפנות לבית משפט ולהגיש בקשת רשות לחילופי דיירים.

השבת דמי שכירות ותשלום פיצויים עקב ליקויים בדירה, באילו מקרים?
המשכיר נדרש למסור את הנכס בהתאמה מלאה למה שהוסכם עם השוכר במסגרת חוזה שכירות, והוא אינו רשאי להוסיף תנאים הפוטרים אותו מאחריות לגבי אי התאמה או לכל פגם שיתגלה בו.

דמי שכירות בדמי מפתח, מהן זכויות הצדדים?
דמי מפתח אינם מהווים תחליף לדמי שכירות, אלא משמשים כתמורה עבור זכות לשכור נכס לתקופה בלתי מוגבלת.

חוק שכירות הוגנת, מה כולל השינוי בחוק?
חוזה שכירות הוגנת נועד להסדיר את היחסים שבין המשכיר לשוכר, כדי להבטיח התנהלות תקינה של שוק השכירות למגורים, וכדי להגביר את הוודאות לגבי החיובים המוטלים על כל אחד מהצדדים והזכויות המוקנות להם.

האם אופציית הארכה בחוזה שכירות מחייבת?
אופציית הארכה בחוזה שכירות מאפשרת לחדש את החוזה לתקופה נוספת בתום תקופת השכירות, תוך הותרת שכר הדירה על מחירו או הגבלת העלאת המחיר באחוזים קבועים מראש.

רכישת דירה בדמי מפתח – האם זה משתלם?
אדם הרוכש דירה בדמי מפתח, משלם סכום התחלתי בגובה מחצית או שליש משווי הנכס ולאחר מכן משלם דמי שכירות מופחתים, בתמורה לזכות להתגורר בדירה כדייר מוגן.

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי
קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי.

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?
ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי.

מימוש משכנתא על בית מגורים וזכויות הדייר ובני משפחתו
האם ניתן להתמודד עם מימוש משכנתא על בית מגורים? מהן זכויותיו של החייב במקרה זה?

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה
האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה?

תביעה לפינוי מושכר, מהי?
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-30% מאזרחי ישראל גרים בדירה בתנאי שכירות...

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?
מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?
מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות?

1