www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - חוזה שכירות

דמי שכירות בדמי מפתח, מהן זכויות הצדדים?
דמי מפתח אינם מהווים תחליף לדמי שכירות, אלא משמשים כתמורה עבור זכות לשכור נכס לתקופה בלתי מוגבלת.

חוק שכירות הוגנת, מה כולל השינוי בחוק?
חוזה שכירות הוגנת נועד להסדיר את היחסים שבין המשכיר לשוכר, כדי להבטיח התנהלות תקינה של שוק השכירות למגורים, וכדי להגביר את הוודאות לגבי החיובים המוטלים על כל אחד מהצדדים והזכויות המוקנות להם.

האם אופציית הארכה בחוזה שכירות מחייבת?
אופציית הארכה בחוזה שכירות מאפשרת לחדש את החוזה לתקופה נוספת בתום תקופת השכירות, תוך הותרת שכר הדירה על מחירו או הגבלת העלאת המחיר באחוזים קבועים מראש.

רכישת דירה בדמי מפתח – האם זה משתלם?
אדם הרוכש דירה בדמי מפתח, משלם סכום התחלתי בגובה מחצית או שליש משווי הנכס ולאחר מכן משלם דמי שכירות מופחתים, בתמורה לזכות להתגורר בדירה כדייר מוגן.

זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי
קרוב משפחה של דייר בדיור ציבורי עשוי להיות זכאי להתגורר בדירה ציבורית כדייר ממשיך, אם התגורר בדירה לפחות שלוש שנים סמוך למועד פטירת הדייר, או למועד שבו עבר להתגורר במוסד סיעודי.

חוזה שכירות לעסק: ממה חשוב להיזהר?
ניתן להימנע מטעויות נפוצות ויקרות באמצעות בדיקה יסודית של חוזה שכירות עסקי, כמו פינוי עתידי, אי מתן אישורים מתאימים לפעילות עסקית ועוד. לפני שחותמים על החוזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן והמשפט המסחרי.

מימוש משכנתא על בית מגורים וזכויות הדייר ובני משפחתו
האם ניתן להתמודד עם מימוש משכנתא על בית מגורים? מהן זכויותיו של החייב במקרה זה?

לצאת מחוזה שכירות לפני תום החוזה
האם ניתן לצאת מחוזה שכירות? האם המשכיר יכול להתנגד לדייר חלופי? מהי התנגדות בלתי סבירה?

תביעה לפינוי מושכר, מהי?
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-30% מאזרחי ישראל גרים בדירה בתנאי שכירות...

דיור מוגן, מה חשוב לדעת לגביו?
מה חשוב לדעת לקראת החתימה על חוזה לדיור מוגן? האם ניתן להגן על כספי הפיקדון? כמו עולים דמי אחזקה? האם יש לחתום על החוזה על עורך דין?

דיירות מוגנת: מי נחשב דייר מוגן?
מיהו דייר מוגן? מה הזכויות שלו? האם אפשר לפנות דייר מוגן? באלו נסיבות?

1